شماره‌های پیشین نشریه

دو فصلنامه علمی- تخصصی

«پژوهش نامه تأویلات قرآنی»

دوفصلنامه علمی- تخصصی «پژوهش نامه تأویلات قرآنی» تازه های پژوهشی فرهیختگان را در محورهای موضوعی ذیل  منتشر می کند؛ لذا بدیهی است که مقالات می بایست در این حوزه های تخصصی و دارای اصالت و نوآوری تحلیلی بوده و نتیجه کاوش های نویسنده باشد.

 

سیر تاریخی تأویل طی قرون اسلامی (تبارشناسی تأویل)

معناشناسی تأویل در قرآن، روایات شیعه و سنی، اصطلاح عالمان

مبانی تأویل از منظر فرق کلامی و عالمان علوم اسلامی

تعامل تأویل و زبان قرآن

تأویل و مباحث زبانشناسی نوین

تأویل و مباحث شناخت شناسی نوین

تأویل تطبیقی از منظر مفسران

و سایر موضوعات مرتبط