موضوعات = مبانی تأویل از منظر فرق کلامی و عالمان علوم اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. رویکردهای کلامی مختلف در مواجهه با مسئله‌ی تأویل

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1399

حسن زرنوشه فراهانی


2. بررسی ماهیت تأویل، مبانی و گونه‌شناسی روایات تأویلی در کتاب تأویل الآیات الظاهره

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1399، صفحه 56-78

زینب السادات حسینی؛ زهرا اکبری؛ صدیقه افتاده