دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-179 
2. تحلیل نشانه-معناشناختی فواصل قرآن در حوزه تشبیه و استعاره

صفحه 28-54

سیده فاطمه سلیمی؛ سیده خدیجه ساداتی سرخکلایی


4. تأویل صفات خبری خداوند در تفسیر المیزان

صفحه 81-108

سیدمعصوم حسینی؛ فاطمه علی خانی؛ سیده فاطمه سلیمی