دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-134 
5. تاویل سنت‌های الهی در قرآن

صفحه 79-103

20.1001.1.26767384.1398.4.4.5.0

هادی ابراهیمی؛ احمد زرنگار؛ حدیثه زارعی