دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1-326 
بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س)

صفحه 112-136

20.1001.1.26767384.1400.6.6.6.9

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ زینب السادات حسینی؛ ابراهیم فلاح


آسیب‌شناسی نظریه مفسرمحوری در تفسیر قرآن

صفحه 137-164

20.1001.1.26767384.1400.6.6.11.4

حسین سلطان محمدی؛ علی فتحی؛ فاطمه سلطان محمدی