درباره نشریه

نشریه پژوهشنامه تأویلات قرآنی در زمینه علوم قرآن و حدیث (تخصصی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار دوفصلنامه به نام دانشکده علوم قرآنی آمل، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  به شماره ثبت 82675، از سال 1397 شروع به کار نموده است.

 

سردبیر: دکتر زینب السادات حسینی

مدیر مسئول: دکتر سید معصوم حسینی

مدیر داخلی: دکتر سید عبداله اصفهانی

مدیر اجرایی: فاطمه شفیعی

ویراستار ادبی: دکتر جواد فرامرزی

صفحه آرا: زینب رجایی