اهداف و چشم انداز

کنکاش از رویکردهای مختلف فرق اسلامی در خصوص تأویل قرآن و تلاش درتفاهم حداکثری در دستیابی به تأویل روشمند قرآن از منظر مکتب اهل بیت