اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید معصوم حسینی

تبلیغ و معارف اسلامی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

masoomhosseinigmail.com

سردبیر

زینب السادات حسینی

علوم قرآن و حدیث دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

z.hosseiniumz.ac.ir

مدیر داخلی

سید عبداله اصفهانی

تفسیر استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

esfahaniqurangmail.com

اعضای هیات تحریریه

سیدعلی اکبر ربیع نتاج

علوم قرآن و حدیث استاد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

sm.rabinatajgmail.com

حمید محمدقاسمی

علوم قرآن و حدیث دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی ساری

ghasemi831yahoo.com

محمدهادی یدالله پور

علوم قرآن و حدیث دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم پزشکی بابل

baghekhialgmail.com

غلام رضا رئیسیان

علوم قرآن و حدیث دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

raeisian42yahoo.com

سهیلا پیروزفر

علوم قرآن و حدیث دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

spirouzfarum.ac.ir

رمضان مهدوی آزادبنی

فلسفه دین دانشیار رشته فلسفه دین دانشگاه مازندران

dr.azadboniyahoo.com

محمود دیانی

فلسفه دین و مسائل جدید کلامی استادیار رشته فلسفه دین و مسائل جدید کلامی دانشگاه مازندران

mahmooddayyaniyahoo.com

علیرضا کاوند

مدرسی معارف اسلامی با گرایش تفسیر قرآن و متون اسلامی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

motarjem60yahoo.com

الهه شاهپسند

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

ela.shahpasandgmail.com

سیده فاطمه سلیمی

زبان و ادبیات عرب استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

fsalimi07gmail.com

ویراستار ادبی

جواد فرامرزی

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

javadfaramarzi70gmail.com
09112217592

مدیر اجرایی

فاطمه شفیعی

کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

shafieifatemeh61yahoo.com

کارشناس نشریه

حمید نیکزاد

کارشناس دانشکده علوم قرآنی آمل، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

amolqrgmail.com
09119224458

صفحه آرا

زینب رجایی

کارشناس فناوری اطلاعات ،دانشکده علوم قرآنی آمل، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

r.kushkyahoo.com