فرایند پذیرش مقالات

محورهای موضوعی مجله:

1- سیر تاریخی تأویل طی قرون اسلامی (تبارشناسی تأویل)

2- معناشناسی تأویل در قرآن، روایات شیعه و سنی، اصطلاح عالمان

3- مبانی تأویل از منظر فرق کلامی و عالمان علوم اسلامی

4- تعامل تأویل و زبان قرآن

5- تأویل و مباحث زبانشناسی نوین

6- تأویل و مباحث شناخت شناسی نوین

7- تأویل تطبیقی از منظر مفسران

8- و سایر موضوعات مرتبط