اصول اخلاقی انتشار مقاله

رعایت همه اصول اخلاقی پژوهش در هیئت تحریریه و قضاوت داوران درخصوص مقالات این مجله مد نظر است.