داوران

لیست داوران شماره 2 مجله:

دکتر محمد شریفی، دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

دکتر زینب السادات حسینی، دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

دکتر فرزاد بالو، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

دکتر حمید محمدقاسمی، دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی ساری

دکتر فرشته ابوالحسنی نیا، استادیار گروه فلسفه دانشگاه مازندران

دکتر هاشم قربانی،استادیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

دکتر ابراهیم فلاح، استادیار گروه ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دکتر جواد سلمان زاده، استادیار  علوم قران و حدیث ،دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر محمود دیانی،استادیار رشته فلسفه دین و مسائل جدید کلامی دانشگاه مازندران

دکتر سیده فاطمه سلیمی، استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

دکتر جواد فرامرزی، استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

سیدعبداله اصفهانی، استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

سیدمعصوم حسینی،استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم