نویسنده = ������������ ����������
انواع تأویلات اهل بیت (ع) در جزء 26 قرآن کریم

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 256-276

20.1001.1.26767384.1400.6.6.10.3

فرشته صادقی؛ مهرناز گلی