نویسنده = ������ ������������������ ������
تحلیل سوره یاسین با استفاده از نظریه کنش گفتاری جان سرل

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 142-164

عزت ملا ابراهیمی؛ ابوالفضل سپهر