نویسنده = حسین خانی کلقای
بینامتنی قرآنی-روایی در دفتر ششم مثنوی‌معنوی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 165-195

20.1001.1.26767384.1400.6.6.1.4

حسین خانی کلقای؛ الهه سیاح