نویسنده = ���������� ������
آسیب‌شناسی نظریه مفسرمحوری در تفسیر قرآن

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 137-164

20.1001.1.26767384.1400.6.6.11.4

حسین سلطان محمدی؛ علی فتحی؛ فاطمه سلطان محمدی