نویسنده = ���������� �������� ��������
نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 60-93

محسن کبیری راد؛ سیّدابوالقاسم حسینی زیدی؛ مهدی عبادی