نویسنده = ������������ ������������� ����������
بازخوانی و تأویل آیات پوشش زنان؛ با تمرکز بر هدف آیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

فاطمه‌ سادات حسینی؛ بی‌بی زهرا حسینی جهان آباد


بازخوانی و تأویل آیات شهادت (گواهی): با تمرکز بر آیه 282 سوره بقره

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400

فاطمه‌ سادات حسینی؛ بی‌بی زهرا حسینی جهان آباد