نویسنده = ���������� ������������ ����������
جستجوی معناشناسی امید در قرآن با تکیه بر روابط همنشینی

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400

مصطفی باقری نوذری؛ ابراهیم فلاح