نویسنده = ������������ ����������������
بررسی و تبیین مفهوم تأویل در قرآن از منظر فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

سیدمعصوم حسینی؛ سیده فرناز اتحاد


بررسی و نقد دیدگاه ذهبی پیرامون راسخان در علم تأویل قرآن

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 9-41

20.1001.1.26767384.1400.6.6.2.5

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ مرضیه قنبری؛ سیدمعصوم حسینی


تأویل صفات خبری خداوند در تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 81-108

سیدمعصوم حسینی؛ فاطمه علی خانی؛ سیده فاطمه سلیمی