نویسنده = ������������ ������ ��������
واکاوی تاویلات روایی تفاسیر شیعی در آیه 189 سوره بقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

جواد فرامرزی؛ سید قاسم حسینی