نویسنده = ������������ �������� ����������
تحلیل نشانه-معناشناختی فواصل قرآن در حوزه تشبیه و استعاره

دوره 1، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 28-54

سیده فاطمه سلیمی؛ سیده خدیجه ساداتی سرخکلایی


تأویل صفات خبری خداوند در تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 81-108

سیدمعصوم حسینی؛ فاطمه علی خانی؛ سیده فاطمه سلیمی