نویسنده = ������������ ������������������ �������� ����������
تحلیل نشانه-معناشناختی فواصل قرآن در حوزه تشبیه و استعاره

دوره 1، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 28-54

سیده فاطمه سلیمی؛ سیده خدیجه ساداتی سرخکلایی