نویسنده = �������������������� �������������� ��������
مقایسه اندیشه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی و صدرالدین شیرازی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 109-125

سیدمحمد حسین میردامادی؛ محمد بیدهندی