نویسنده = �������������� �������� ������������
میدان معنایی مفهوم «نصرت» در قرآن کریم با تکیه بر محور همنشینی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 126-156

کبری راستگو؛ معصومه ابراهیم پور