نویسنده = ���������� ���������� ������������ ��������
خوانشی نو از تأویل در قرآن بر اساس اصل لغوی آن

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 97-116

احمد قرائی سلطان ابادی