نویسنده = ���������� �������������� ����������������