نویسنده = ������������ ��������
بررسی ماهیت تأویل، مبانی و گونه‌شناسی روایات تأویلی در کتاب تأویل الآیات الظاهره

دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 56-78

زینب السادات حسینی؛ زهرا اکبری؛ صدیقه افتاده