نویسنده = ������������������ ��������������
تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) با رویکرد ادبی وکلامی پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه 7 سوره آل عمران

دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 17-31

سیده راضیه پورمحمدی؛ سهراب مروتی؛ ابراهیم ابراهیمی