نویسنده = �������� ���������� ����������
پژوهشی در تأویل «ِذِبْحٍ عَظِیم» از منظر قرآن و عهدین

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 1-24

حسین خاکپور؛ فاطمه اثنی عشری