نویسنده = ���������� �������������������� ��������