نویسنده = ������������ ����������
بررسی و نقد دیدگاه ذهبی پیرامون راسخان در علم تأویل قرآن

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 9-41

20.1001.1.26767384.1400.6.6.2.5

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ مرضیه قنبری؛ سیدمعصوم حسینی


تحلیل تأویلات شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

دوره 3، شماره 5، دی 1399

مرضیه قنبری؛ محمدتقی دیاری بیدگلی