کلیدواژه‌ها = تأویل قرآن
تأویل و تفسیر در اندیشه شیخ صدوق

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400

سید محسن موسوی آملی؛ سیده فرناز اتحاد


بازخوانی و تأویل آیات شهادت (گواهی): با تمرکز بر آیه 282 سوره بقره

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400

فاطمه‌ سادات حسینی؛ بی‌بی زهرا حسینی جهان آباد