کلیدواژه‌ها = تأویل قرآن
بازخوانی و تأویل آیات شهادت (گواهی): با تمرکز بر آیه 282 سوره بقره

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400

فاطمه‌ سادات حسینی؛ بی‌بی زهرا حسینی جهان آباد