کلیدواژه‌ها = تکامل داروین
هارون یحیی و مستندات قرآنی بر ضد نظریه تکامل

دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 104-128

رمضان مهدوی آزادبنی