کلیدواژه‌ها = امام علی
واکاوی تاویلات روایی تفاسیر شیعی در آیه 189 سوره بقره

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 94-116

جواد فرامرزی؛ سید قاسم حسینی