موضوعات = معناشناسی تأویل در قرآن، روایات شیعه و سنی، اصطلاح عالمان
بررسی و تبیین مفهوم تأویل در قرآن از منظر فریقین

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 214-234

سیده فرناز اتحاد؛ سیدمعصوم حسینی


انواع تأویلات اهل بیت (ع) در جزء 26 قرآن کریم

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 256-276

20.1001.1.26767384.1400.6.6.10.3

فرشته صادقی؛ مهرناز گلی


خوانشی نو از تأویل در قرآن بر اساس اصل لغوی آن

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 97-116

احمد قرائی سلطان ابادی


واکاوی مفهومی تأویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 117-141

رسول ظرافت؛ علی اله بداشتی