موضوعات = معناشناسی تأویل در قرآن، روایات شیعه و سنی، اصطلاح عالمان
بررسی و تبیین مفهوم تأویل در قرآن از منظر فریقین

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 214-234

سیده فرناز اتحاد؛ سیدمعصوم حسینی


انواع تأویلات اهل بیت (ع) در جزء 26 قرآن کریم

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 256-276

20.1001.1.26767384.1400.6.6.10.3

فرشته صادقی؛ مهرناز گلی


تأویل و تفسیر در اندیشه شیخ صدوق

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400

سید محسن موسوی آملی؛ سیده فرناز اتحاد


خوانشی نو از تأویل در قرآن بر اساس اصل لغوی آن

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 97-116

احمد قرائی سلطان ابادی


واکاوی مفهومی تأویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 117-141

رسول ظرافت؛ علی اله بداشتی