موضوعات = مبانی تأویل از منظر فرق کلامی و عالمان علوم اسلامی
واکاوی تاویلات روایی تفاسیر شیعی در آیه 189 سوره بقره

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 94-116

جواد فرامرزی؛ سید قاسم حسینی


بررسی و نقد شیوه سلفیه در فهم متون دینی

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 117-141

محمد صادق بدخش


بررسی ماهیت تأویل، مبانی و گونه‌شناسی روایات تأویلی در کتاب تأویل الآیات الظاهره

دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 56-78

زینب السادات حسینی؛ زهرا اکبری؛ صدیقه افتاده