موضوعات = تأویل و مباحث شناخت شناسی نوین
نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 60-93

محسن کبیری راد؛ سیّدابوالقاسم حسینی زیدی؛ مهدی عبادی


تحلیل سوره یاسین با استفاده از نظریه کنش گفتاری جان سرل

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 142-164

عزت ملا ابراهیمی؛ ابوالفضل سپهر


متشابهات قرآن از منظر اخباریان

دوره 3، شماره 5، دی 1399

سید عبدالله اصفهانی