دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بازخوانی و تأویل آیات پوشش زنان؛ با تمرکز بر هدف آیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

فاطمه‌ سادات حسینی؛ بی‌بی زهرا حسینی جهان آباد


واکاوی دیدگاه‌های مفسران در رفع تشابه نسیان الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

محمد حسین خواجه بمی


ارتباط معنایی سوره علق وتأویل آن با مبانی سبک زندگی اسلامی در اندیشه آیت الله خامنه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

نرگس سلطانی؛ محمد فراهانی


منهج تاویلی تفسیر البرهان با تکیه بر قاعده جری و تطبیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

محسن احتشامی نیا؛ امیر توحیدی؛ سید حسین موسوی درچه