دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بازخوانی و تأویل آیات پوشش زنان؛ با تمرکز بر هدف آیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

فاطمه‌ سادات حسینی؛ بی‌بی زهرا حسینی جهان آباد


واکاوی دیدگاه‌های مفسران در رفع تشابه نسیان الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

محمد حسین خواجه بمی