دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأویل و تفسیر در اندیشه شیخ صدوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

سید محسن موسوی آملی؛ سیده فرناز اتحاد


بررسی دیدگاه‌ عرفانی شیعه در تأویل واژگان نور و ظلمت با تکیه بر تفسیر بیان‌السّعاده گنابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

مسلم مظفری


تبیین تأویلی «مقام محمود» بر پایه مستندات تفسیری، عرفانی و کلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

محمدعلی دیانی؛ محمود دیانی