تحلیل نشانه-معناشناختی فواصل قرآن در حوزه تشبیه و استعاره

دوره 1، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 28-54

سیده فاطمه سلیمی؛ سیده خدیجه ساداتی سرخکلایی


تأویل صفات خبری خداوند در تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 81-108

سیدمعصوم حسینی؛ فاطمه علی خانی؛ سیده فاطمه سلیمی


مقایسه اندیشه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی و صدرالدین شیرازی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 109-125

سیدمحمد حسین میردامادی؛ محمد بیدهندی


میدان معنایی مفهوم «نصرت» در قرآن کریم با تکیه بر محور همنشینی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 126-156

کبری راستگو؛ معصومه ابراهیم پور


پژوهشی در تأویل «ِذِبْحٍ عَظِیم» از منظر قرآن و عهدین

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 1-24

حسین خاکپور؛ فاطمه اثنی عشری


بررسی و نقد دیدگاه ذهبی پیرامون راسخان در علم تأویل قرآن

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 10-41

20.1001.1.26767384.1400.6.6.2.5

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ مرضیه قنبری؛ سیدمعصوم حسینی


تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) با رویکرد ادبی وکلامی پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه 7 سوره آل عمران

دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 17-31

سیده راضیه پورمحمدی؛ سهراب مروتی؛ ابراهیم ابراهیمی


تأویل پژوهی فریقین در آیات 22 و 23 سوره القیامه

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 29-59

محمد حسن صانعی پور؛ فاطمه علایی رحمانی؛ فهیمه غلامی نژاد


نقد و بررسی دیدگاه های مفسران در باره آیه 71 سوره مریم

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 46-67

زینب براتی؛ سهیلا پیروزفر


بررسی ماهیت تأویل، مبانی و گونه‌شناسی روایات تأویلی در کتاب تأویل الآیات الظاهره

دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 56-78

زینب السادات حسینی؛ زهرا اکبری؛ صدیقه افتاده


نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 60-93

محسن کبیری راد؛ سیّدابوالقاسم حسینی زیدی؛ مهدی عبادی