تاویل سنت‌های الهی در قرآن

دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 79-103

هادی ابراهیمی؛ احمد زرنگار؛ حدیثه زارعی


بن‌مایه‌های قرآنیِ مضامین روایی قناعت

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 93-111

20.1001.1.26767384.1400.6.6.4.7

الهه شاه‌پسند؛ سمانه احمدپور دهقان


واکاوی تاویلات روایی تفاسیر شیعی در آیه 189 سوره بقره

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 94-116

جواد فرامرزی؛ سید قاسم حسینی


خوانشی نو از تأویل در قرآن بر اساس اصل لغوی آن

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 97-116

احمد قرائی سلطان ابادی


هارون یحیی و مستندات قرآنی بر ضد نظریه تکامل

دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 104-128

رمضان مهدوی آزادبنی


بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س)

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 112-136

20.1001.1.26767384.1400.6.6.6.9

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ زینب السادات حسینی؛ ابراهیم فلاح


واکاوی مفهومی تأویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 117-141

رسول ظرافت؛ علی اله بداشتی


بررسی و نقد شیوه سلفیه در فهم متون دینی

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 117-141

محمد صادق بدخش


آسیب‌شناسی نظریه مفسرمحوری در تفسیر قرآن

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 137-164

20.1001.1.26767384.1400.6.6.11.4

حسین سلطان محمدی؛ علی فتحی؛ فاطمه سلطان محمدی


تحلیل سوره یاسین با استفاده از نظریه کنش گفتاری جان سرل

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 142-164

عزت ملا ابراهیمی؛ ابوالفضل سپهر


بینامتنی قرآنی-روایی در دفتر ششم مثنوی‌معنوی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 165-195

20.1001.1.26767384.1400.6.6.1.4

حسین خانی کلقای؛ الهه سیاح


بررسی و تبیین مفهوم تأویل در قرآن از منظر فریقین

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 214-234

سیده فرناز اتحاد؛ سیدمعصوم حسینی


تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 235-260

ابراهیم فلاح؛ حمید نیکزاد؛ میثم خلیلی


انواع تأویلات اهل بیت (ع) در جزء 26 قرآن کریم

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 256-276

20.1001.1.26767384.1400.6.6.10.3

فرشته صادقی؛ مهرناز گلی


تحلیل مکتب تاویلی ایت الله حسن زاده آملی

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 286-307

حمزه حبیب زاده؛ جواد فرامرزی


متشابهات قرآن از منظر اخباریان

دوره 3، شماره 5، دی 1399

سید عبدالله اصفهانی