تحلیل تأویلات شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

دوره 3، شماره 5، دی 1399

مرضیه قنبری؛ محمدتقی دیاری بیدگلی


بازخوانی و تأویل آیات شهادت (گواهی): با تمرکز بر آیه 282 سوره بقره

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400

فاطمه‌ سادات حسینی؛ بی‌بی زهرا حسینی جهان آباد


جستجوی معناشناسی امید در قرآن با تکیه بر روابط همنشینی

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400

مصطفی باقری نوذری؛ ابراهیم فلاح


بازخوانی و تأویل آیات پوشش زنان؛ با تمرکز بر هدف آیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

فاطمه‌ سادات حسینی؛ بی‌بی زهرا حسینی جهان آباد


واکاوی دیدگاه‌های مفسران در رفع تشابه نسیان الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

محمد حسین خواجه بمی


آثار رفاه خواهی از منظر قرآن

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400

سیدمعصوم حسینی؛ حسن رنجبر


ارتباط معنایی سوره علق وتأویل آن با مبانی سبک زندگی اسلامی در اندیشه آیت الله خامنه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

نرگس سلطانی؛ محمد فراهانی


منهج تاویلی تفسیر البرهان با تکیه بر قاعده جری و تطبیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

محسن احتشامی نیا؛ امیر توحیدی؛ سید حسین موسوی درچه