بازخوانی و تأویل آیات پوشش زنان؛ با تمرکز بر هدف آیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مستقل، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ریاضی محض، دانشگاه شیراز، مشهد، ایران

2 پژوهشگر مستقل، دانش‌آموخته سطح 2 حوزه علمیه از جامعة الزهرا قم، قم، ایران

چکیده

در آیۀ 26 سورۀ اعراف، تقوا به لباس تشبیه شده و در آن هدف پوشش که تقواست مهم‌تر از خود پوشش است؛ حال آنکه در دیدگاه‌های رایج تفسیری جدید و قدیم که بسیار متأثر از روایات است، بیشتر سخن از میزان پوشش است. به بیانی دیگر، نگرش قرآن به پوشش زنان کیفی است و بیشتر سخن از چگونگی پوشش است؛ اما در نظریات تفسیری، نگاه به این موضوع کمّی است و بیشتر بحث بر سر جاهایی از بدن است که باید پوشیده شود. می‌توان گفت: از این جنبه، بیشتر نظریات تفسیری ناهمسو با قرآن بوده و بازخوانی آیات پوشش، برای مؤمنان به قرآن، ضرورت دارد. به جرأت می‌توان گفت: یکی از مهم‌ترین علل چالشی شدن موضوع پوشش زنان، ناسازگاری فهم رایج تفسیری با فرهنگ زمانه است. از این رو، در این مقاله، با نگرش به قرآن به عنوان یک متن دقیق، منسجم و فراعصری و با تلفیق روش‌های سنتی و نوین فهم قرآن که در اصولی چهارده‌گانه بیان شده است، از آیات پوشش زنان فهمی فراعصری ارائه شده است؛ فهمی که پذیرش آن برای مؤمنان دوران کنونی نیز دشوار نباشد. در این راستا، دربارۀ کیفیت و میزان پوشش، با استناد به آیات نور: 31، نور: 60 و احزاب: 59 اصولی به دست آمده است که در همۀ‌ زمان‌ها و در فرهنگ‌های گوناگون پذیرفتنی است. کلیت نتیجۀ مقاله آن است که اصلی‌ترین هدف آیات پوشش، گسترش تقوا و پاکیزگی است. از این رو، برای پیشگیری از جذابیت جنسی زنان در جامعه، به زنان بر آشکار ننمودن زیبایی‌های اندامشان، سفارش شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Re-examination and Ta’avil of the Verses on Women's Clothing; Focusing on the Purpose of the Verses

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadat Hosseini 1
  • Bibi Zahra Hosseini Jahanabad 2
1 Free Researcher, M. Sc. in Pure Mathematics, Shiraz University, Shiraz,, Mashhad, Iran
2 Free Researcher, The Second Level of the Seminary, Al-Zahra University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

In verse 26 of surah al-A’raf, piety is compared to clothing, reminding that the purpose of clothing, which is piety, is more important than clothing, itself. However, in common interpretive views, which are very much influenced by hadiths, such an attitude is not seen, and more is said about the amount of coverage. In other words, in common theories of old and new interpretations, the view on women’s clothing is quantitative, and most of the discussion is about the parts of the body must be covered; but, with the method of this article, the Qur’an’s view on women’s clothing is qualitative and it is more about how the body should be covered; so, it is a necessity to re-examine the verses on women’s clothing, for a new understanding of it. In this article, with the view of Qur’an as an exact, interconnected and trans-historical text, and by combining the traditional and modern methods of understanding Qur’an which are expressed in fourteen principles, chastity and piety have the highest position. Then, the purposes of the verses are extracted. In this regard, by examining the verses an-Noor: 31, an-Noor: 60 and al-Ahzab: 59, some principles are obtained that are applicable at all times and in different cultures. The general conclusion is that the main purpose of the verses of coverage is to spread piety and chastity in society. Therefore, in order to prevent the sexual attractiveness of women in society, women have been ordered not to reveal the beauty of their bodies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Ahzab: 59, Al-A&rsquo
  • raf: 26, An-Noor: 31, An-Noor: 60, Qur&rsquo
  • an as a Text, Ta&rsquo
  • avil, Women&rsquo
  • s Clothing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 25 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 28 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 12 مهر 1402