تطبیق دیدگاه ابن رشد و مولوی در مساله بایسته های اهل تاویل قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تصرف در معنای ظاهری کتاب مقدس(قرآن کریم) و جایگزینی معنایی دیگر که در باطن آن لحاظ گردیده یکی از دغدغه های مهم اندیشمندان دینی است. علی رغم مخالفت برخی اندیشمندان در فرقه های مختلف اسلامی، موافقان تاویل دینی به تبیین و توجیه آن پرداخته اند. پرسش تحقیق این است که: معتقدان به جواز تاویل در قرآن، در جایگزینی معنای باطنی به جای معنای ظاهری چه اموری را باید مد نظر قرار بدهند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای در صدد است به بررسی تطبیقی دیدگاه ابن رشد و مولوی پیرامون ویژگی های اهل تاویل بپردازد. یافته های پژوهش حاضر این است که هر دو اندیشمند به تاویل در متون مقدس معتقد هستند. ابن رشد به عنوان فیلسوف مسلمان یکی از مهم ترین شرایط اهل تاویل را آشنایی با استدلال عقلی می داند. از سویی دیگر، مولوی به عنوان عارف مسلمان مهم ترین ویژگی اهل تاویل را  سلوک در وادی شهود عرفانی می داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conformity of Ibn Rushd and Mulavi's opinion on the requirements of the Advocators of Paraphrase in Holy Qur’an

چکیده [English]

To modify of the apparent meaning of the Holy Qur'an and the other semantic substitution that contained in its ventricle, are one of the important concerns of religious scholars. In spite of the opposition of some scholars in various Islamic groups, religious paraphrase advocates have explained and justified it. The question of this research is that: The believers to paraphrase assent in Holy Qur’an in the replacement of the inner meaning rather than the apparent meaning, what issues they should consider. This investigation uses a descriptive-analytical method and with reference to library resources, compares the Ibn Rushd and Mulavi perspectives on the characteristics of the advocators of paraphrase.The findings of this research are that both scholars believe in paraphrase in Holy texts. Ibn Rushd as a Muslim philosopher,   considers one of the most important conditions of the advocators of paraphrase to be familiar with intellectual reasoning. On the other hand, Mulavi as a Muslim mystic, considers the most important characteristics of the advocators of paraphrase as a way of mystical intuition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Rushd
  • Mulavi
  • the Advocators of Paraphrase
  • Holy Qur’an
  • Intellect
  • Intuition