نمایه نویسندگان

آ

 • آهنگ، علی نقدی بر تأویلات غالیانه در تفاسیر روایی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 196-226]

ا

 • ابراهیم پور، معصومه میدان معنایی مفهوم «نصرت» در قرآن کریم با تکیه بر محور همنشینی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 126-156]
 • ابراهیمی، ابراهیم تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) با رویکرد ادبی وکلامی پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه 7 سوره آل عمران [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 17-31]
 • ابراهیمی، هادی تاویل سنت‌های الهی در قرآن [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 79-103]
 • اتحاد، سیده فرناز بررسی تطبیقی نظر علامه طباطبایی و آیت الله خویی در تفسیر المیزان و البیان فی القرآن (بررسی موردی وقوع نسخ در آیات 15 و 16 نساء) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 192-213]
 • اتحاد، سیده فرناز بررسی و تبیین مفهوم تأویل در قرآن از منظر فریقین [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 214-234]
 • اثنی عشری، فاطمه پژوهشی در تأویل «ِذِبْحٍ عَظِیم» از منظر قرآن و عهدین [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-24]
 • احمدپور دهقان، سمانه بن‌مایه‌های قرآنیِ مضامین روایی قناعت [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 93-111]
 • احمدی بیغش، خدیجه تاثیر آراء و اصطلاحات علم کلام بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم [دوره 3، شماره 5، 1399]
 • احمدی بیغش،، خدیجه دیدگاه تفسیری - کلامی الشنقیطی در تفسیر اضواء البیان (مطالعه موردی توحید، ایمان، شرک، شفاعت و توسل، تبرک) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 9-28]
 • اخوان مقدم، زهره وجوه معنایی تاویل در روایات اهل بیت(ع) و مسئله بطن قرآن [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 25-45]
 • استادی، کاظم معرفی مصادیقِ جزئی تحریف حذفیِ وحی و تأثیر آنها بر تأویلات قرآنی [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 165-191]
 • اصفهانی، سید عبدالله متشابهات قرآن از منظر اخباریان [دوره 3، شماره 5، 1399]
 • اصفهانی، سید عبدالله بررسی تطبیقی شش قاعده تفسیری از دیدگاه اخباریان و عقل گرایان شیعه [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 261-285]
 • افتاده، صدیقه بررسی ماهیت تأویل، مبانی و گونه‌شناسی روایات تأویلی در کتاب تأویل الآیات الظاهره [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 56-78]
 • اکبری، زهرا بررسی ماهیت تأویل، مبانی و گونه‌شناسی روایات تأویلی در کتاب تأویل الآیات الظاهره [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 56-78]
 • اله بداشتی، علی واکاوی مفهومی تأویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 117-141]
 • امینی کهریزسنگی، سمیه بررسی تاویلات ابن عربی در نظریه انقطاع عذاب باتوجه به مساله غایت شناسی انسان با تاکید بر آموزه‌های امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 1-16]
 • اهل سرمدی، نفیسه تاویل پژوهی شیخ طوسی در تبیان: دریچه ای به منطق عقلانی او در فهم دین [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 55-80]

ب

 • باقری نوذری، مصطفی جستجوی معناشناسی امید در قرآن با تکیه بر روابط همنشینی [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • بدخش، محمد صادق تعدّد مصادیق تأویل در نگاه علامه طباطبایی و سلفیه [دوره 3، شماره 5، 1399]
 • بدخش، محمد صادق بررسی و نقد شیوه سلفیه در فهم متون دینی [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 117-141]
 • براتی، زینب نقد و بررسی دیدگاه های مفسران در باره آیه 71 سوره مریم [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 46-67]
 • بیدهندی، محمد مقایسه اندیشه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی و صدرالدین شیرازی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 109-125]

پ

 • پورمحمدی، سیده راضیه تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) با رویکرد ادبی وکلامی پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه 7 سوره آل عمران [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 17-31]
 • پورمحمدی، سیده راضیه بازشناسی معنای «تاویل» بر اساس آیه 7 سوره آل عمران با رویکرد تحلیلی بر نظرآیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 78-92]
 • پیروزفر، سهیلا نقد و بررسی دیدگاه های مفسران در باره آیه 71 سوره مریم [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 46-67]

ح

 • حاکمی، محسن مویدات قرآنی نظریه وحدت وجود [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 298-324]
 • حبیب زاده، حمزه تحلیل مکتب تاویلی ایت الله حسن زاده آملی [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 286-307]
 • حسینی، زینب السادات بررسی ماهیت تأویل، مبانی و گونه‌شناسی روایات تأویلی در کتاب تأویل الآیات الظاهره [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 56-78]
 • حسینی، زینب السادات بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 112-136]
 • حسینی، سید قاسم تطبیق مختصات ماهیت تأویل قرآن و حقیقت انسان با تکیه بر دیدگاه علامه حسن زاده آملی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-27]
 • حسینی، سید قاسم واکاوی تاویلات روایی تفاسیر شیعی در آیه 189 سوره بقره [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 94-116]
 • حسینی، سیدمعصوم تأویل صفات خبری خداوند در تفسیر المیزان [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 81-108]
 • حسینی، سیدمعصوم بررسی و نقد دیدگاه ذهبی پیرامون راسخان در علم تأویل قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 10-41]
 • حسینی، سیدمعصوم بررسی و تبیین مفهوم تأویل در قرآن از منظر فریقین [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 214-234]
 • حسینی، فاطمه‌ سادات بازخوانی و تأویل آیات شهادت (گواهی): با تمرکز بر آیه 282 سوره بقره [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • حسینی، فاطمه‌ سادات بازخوانی و تأویل آیات پوشش زنان؛ با تمرکز بر هدف آیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی جهان آباد، بی‌بی زهرا بازخوانی و تأویل آیات شهادت (گواهی): با تمرکز بر آیه 282 سوره بقره [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • حسینی جهان آباد، بی‌بی زهرا بازخوانی و تأویل آیات پوشش زنان؛ با تمرکز بر هدف آیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی زیدی، سیّدابوالقاسم نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 60-93]

خ

 • خاکپور، حسین پژوهشی در تأویل «ِذِبْحٍ عَظِیم» از منظر قرآن و عهدین [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-24]
 • خانی کلقای، حسین بینامتنی قرآنی-روایی در دفتر ششم مثنوی‌معنوی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 165-195]
 • خلیلی، میثم تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 235-260]
 • خواجه بمی، محمد حسین واکاوی دیدگاه‌های مفسران در رفع تشابه نسیان الهی [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دسترنج، فاطمه معنا شناسی «تأویل» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 32-55]
 • دیاری بیدگلی، محمدتقی تحلیل تأویلات شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی [دوره 3، شماره 5، 1399]
 • دیاری بیدگلی، محمدتقی بررسی و نقد دیدگاه ذهبی پیرامون راسخان در علم تأویل قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 10-41]
 • دیانی، محمدعلی تبیین تأویلی «مقام محمود» بر پایه مستندات تفسیری، عرفانی و کلامی [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • دیانی، محمود تبیین تأویلی «مقام محمود» بر پایه مستندات تفسیری، عرفانی و کلامی [دوره 3، شماره 6، 1400]

ر

 • راستگو، کبری میدان معنایی مفهوم «نصرت» در قرآن کریم با تکیه بر محور همنشینی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 126-156]

ز

س

 • ساداتی سرخکلایی، سیده خدیجه تحلیل نشانه-معناشناختی فواصل قرآن در حوزه تشبیه و استعاره [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 28-54]
 • سپهر، ابوالفضل تحلیل سوره یاسین با استفاده از نظریه کنش گفتاری جان سرل [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 142-164]
 • سلطان محمدی، حسین آسیب‌شناسی نظریه مفسرمحوری در تفسیر قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 137-164]
 • سلطان محمدی، فاطمه آسیب‌شناسی نظریه مفسرمحوری در تفسیر قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 137-164]
 • سلیمی، سیده فاطمه تحلیل نشانه-معناشناختی فواصل قرآن در حوزه تشبیه و استعاره [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 28-54]
 • سلیمی، سیده فاطمه تأویل صفات خبری خداوند در تفسیر المیزان [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 81-108]
 • سیاح، الهه بینامتنی قرآنی-روایی در دفتر ششم مثنوی‌معنوی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 165-195]

ش

 • شاه‌پسند، الهه بن‌مایه‌های قرآنیِ مضامین روایی قناعت [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 93-111]
 • شاه علی، مریم بررسی تطبیقی تأویل از دیدگاه علامه طباطبایی رحمةالله علیه و علامه جوادی آملی حفظه الله [دوره 3، شماره 6، 1400]

ص

 • صادقی، فرشته انواع تأویلات اهل بیت (ع) در جزء 26 قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 256-276]
 • صانعی پور، محمد حسن تأویل پژوهی فریقین در آیات 22 و 23 سوره القیامه [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 29-59]
 • صدری فر، نبی اله ظهورِ تأویل آیه «وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ» در انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1399]

ظ

 • ظرافت، رسول واکاوی مفهومی تأویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 117-141]

ع

 • عبادی، مهدی نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 60-93]
 • علایی رحمانی، فاطمه تأویل پژوهی فریقین در آیات 22 و 23 سوره القیامه [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 29-59]
 • علی خانی، فاطمه تأویل صفات خبری خداوند در تفسیر المیزان [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 81-108]

غ

 • غلامی نژاد، فهیمه تأویل پژوهی فریقین در آیات 22 و 23 سوره القیامه [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 29-59]

ف

 • فائز، قاسم ارتباط تفسیر ، تاویل و بطن با یکدیگر در حوزه فهم قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 42-77]
 • فتحی، علی آسیب‌شناسی نظریه مفسرمحوری در تفسیر قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 137-164]
 • فرامرزی، جواد واکاوی تاویلات روایی تفاسیر شیعی در آیه 189 سوره بقره [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 94-116]
 • فرامرزی، جواد تحلیل مکتب تاویلی ایت الله حسن زاده آملی [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 286-307]
 • فلاح، ابراهیم بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 112-136]
 • فلاح، ابراهیم تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 235-260]
 • فلاح، ابراهیم جستجوی معناشناسی امید در قرآن با تکیه بر روابط همنشینی [دوره 3، شماره 6، 1400]

ق

ک

 • کاوند، علیرضا جستاری در فهم آنتروپولوژیک آیات جنسی قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 227-255]
 • کبیری راد، محسن نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 60-93]

گ

 • گلی، مهرناز انواع تأویلات اهل بیت (ع) در جزء 26 قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 256-276]
 • گوهری، مریم ارتباط تفسیر ، تاویل و بطن با یکدیگر در حوزه فهم قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 42-77]

ل

 • لونجی، فاطمه تطبیق مختصات ماهیت تأویل قرآن و حقیقت انسان با تکیه بر دیدگاه علامه حسن زاده آملی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-27]

م

 • مروتی، سهراب تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) با رویکرد ادبی وکلامی پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه 7 سوره آل عمران [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 17-31]
 • مروتی، سهراب بازشناسی معنای «تاویل» بر اساس آیه 7 سوره آل عمران با رویکرد تحلیلی بر نظرآیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 78-92]
 • مظفری، مسلم بررسی دیدگاه‌ عرفانی شیعه در تأویل واژگان نور و ظلمت با تکیه بر تفسیر بیان‌السّعاده گنابادی [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • ملا ابراهیمی، عزت تحلیل سوره یاسین با استفاده از نظریه کنش گفتاری جان سرل [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 142-164]
 • مهدوی آزادبنی، رمضان هارون یحیی و مستندات قرآنی بر ضد نظریه تکامل [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 104-128]
 • مولوی، محمد ظهورِ تأویل آیه «وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ» در انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1399]
 • میردامادی، سیدمحمد حسین مقایسه اندیشه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی و صدرالدین شیرازی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 109-125]

ن

 • نیکزاد، حمید تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 235-260]