نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) با رویکرد ادبی وکلامی پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه 7 سوره آل عمران [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 17-31]
 • ابراهیمی، هادی تاویل سنت‌های الهی در قرآن [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 79-103]
 • اثنی عشری، فاطمه پژوهشی در تأویل «ِذِبْحٍ عَظِیم» از منظر قرآن و عهدین [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-24]
 • اخوان مقدم، زهره وجوه معنایی تاویل در روایات اهل بیت(ع) و مسئله بطن قرآن [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 25-45]
 • افتاده، صدیقه بررسی ماهیت تأویل، مبانی و گونه‌شناسی روایات تأویلی در کتاب تأویل الآیات الظاهره [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 56-78]
 • اکبری، زهرا بررسی ماهیت تأویل، مبانی و گونه‌شناسی روایات تأویلی در کتاب تأویل الآیات الظاهره [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 56-78]
 • اله بداشتی، علی واکاوی مفهومی تأویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 117-141]
 • امینی کهریزسنگی، سمیه بررسی تاویلات ابن عربی در نظریه انقطاع عذاب باتوجه به مساله غایت شناسی انسان با تاکید بر آموزه‌های امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 1-16]

ب

 • براتی، زینب نقد و بررسی دیدگاه های مفسران در باره آیه 71 سوره مریم [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 46-67]

پ

 • پورمحمدی، سیده راضیه تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) با رویکرد ادبی وکلامی پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه 7 سوره آل عمران [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 17-31]
 • پیروزفر، سهیلا نقد و بررسی دیدگاه های مفسران در باره آیه 71 سوره مریم [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 46-67]

ح

 • حسینی، زینب السادات بررسی ماهیت تأویل، مبانی و گونه‌شناسی روایات تأویلی در کتاب تأویل الآیات الظاهره [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 56-78]

خ

 • خاکپور، حسین پژوهشی در تأویل «ِذِبْحٍ عَظِیم» از منظر قرآن و عهدین [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-24]

د

 • دسترنج، فاطمه معنا شناسی «تأویل» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 32-55]

ز

 • زارعی، حدیثه تاویل سنت‌های الهی در قرآن [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 79-103]
 • زرنگار، احمد تاویل سنت‌های الهی در قرآن [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 79-103]

ظ

 • ظرافت، رسول واکاوی مفهومی تأویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 117-141]

ق

م

 • مروتی، سهراب تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) با رویکرد ادبی وکلامی پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه 7 سوره آل عمران [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 17-31]
 • مهدوی آزادبنی، رمضان هارون یحیی و مستندات قرآنی بر ضد نظریه تکامل [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 104-128]