نمایه نویسندگان

آ

 • آهنگ، علی نقدی بر تأویلات غالیانه در تفاسیر روایی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 196-226]

ا

 • اتحاد، سیده فرناز بررسی تطبیقی نظر علامه طباطبایی و آیت الله خویی در تفسیر المیزان و البیان فی القرآن (بررسی موردی وقوع نسخ در آیات 15 و 16 نساء) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 192-213]
 • اتحاد، سیده فرناز بررسی و تبیین مفهوم تأویل در قرآن از منظر فریقین [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 214-234]
 • احمدپور دهقان، سمانه بن‌مایه‌های قرآنیِ مضامین روایی قناعت [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 93-111]
 • احمدی بیغش،، خدیجه دیدگاه تفسیری - کلامی الشنقیطی در تفسیر اضواء البیان (مطالعه موردی توحید، ایمان، شرک، شفاعت و توسل، تبرک) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 9-28]
 • استادی، کاظم معرفی مصادیقِ جزئی تحریف حذفیِ وحی و تأثیر آنها بر تأویلات قرآنی [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 165-191]
 • اصفهانی، سید عبدالله بررسی تطبیقی شش قاعده تفسیری از دیدگاه اخباریان و عقل گرایان شیعه [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 261-285]

ب

 • بدخش، محمد صادق بررسی و نقد شیوه سلفیه در فهم متون دینی [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 117-141]

پ

 • پورمحمدی، سیده راضیه بازشناسی معنای «تاویل» بر اساس آیه 7 سوره آل عمران با رویکرد تحلیلی بر نظرآیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 78-92]

ح

 • حاکمی، محسن مویدات قرآنی نظریه وحدت وجود [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 298-324]
 • حبیب زاده، حمزه تحلیل مکتب تاویلی ایت الله حسن زاده آملی [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 286-307]
 • حسینی، زینب السادات بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 112-136]
 • حسینی، سید قاسم واکاوی تاویلات روایی تفاسیر شیعی در آیه 189 سوره بقره [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 94-116]
 • حسینی، سیدمعصوم بررسی و نقد دیدگاه ذهبی پیرامون راسخان در علم تأویل قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 10-41]
 • حسینی، سیدمعصوم بررسی و تبیین مفهوم تأویل در قرآن از منظر فریقین [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 214-234]
 • حسینی زیدی، سیّدابوالقاسم نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 60-93]

خ

 • خانی کلقای، حسین بینامتنی قرآنی-روایی در دفتر ششم مثنوی‌معنوی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 165-195]
 • خلیلی، میثم تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 235-260]

د

س

 • سپهر، ابوالفضل تحلیل سوره یاسین با استفاده از نظریه کنش گفتاری جان سرل [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 142-164]
 • سلطان محمدی، حسین آسیب‌شناسی نظریه مفسرمحوری در تفسیر قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 137-164]
 • سلطان محمدی، فاطمه آسیب‌شناسی نظریه مفسرمحوری در تفسیر قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 137-164]
 • سیاح، الهه بینامتنی قرآنی-روایی در دفتر ششم مثنوی‌معنوی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 165-195]

ش

 • شاه‌پسند، الهه بن‌مایه‌های قرآنیِ مضامین روایی قناعت [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 93-111]

ص

 • صادقی، فرشته انواع تأویلات اهل بیت (ع) در جزء 26 قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 256-276]
 • صانعی پور، محمد حسن تأویل پژوهی فریقین در آیات 22 و 23 سوره القیامه [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 29-59]

ع

 • عبادی، مهدی نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 60-93]
 • علایی رحمانی، فاطمه تأویل پژوهی فریقین در آیات 22 و 23 سوره القیامه [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 29-59]

غ

 • غلامی نژاد، فهیمه تأویل پژوهی فریقین در آیات 22 و 23 سوره القیامه [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 29-59]

ف

 • فائز، قاسم ارتباط تفسیر ، تاویل و بطن با یکدیگر در حوزه فهم قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 42-77]
 • فتحی، علی آسیب‌شناسی نظریه مفسرمحوری در تفسیر قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 137-164]
 • فرامرزی، جواد واکاوی تاویلات روایی تفاسیر شیعی در آیه 189 سوره بقره [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 94-116]
 • فرامرزی، جواد تحلیل مکتب تاویلی ایت الله حسن زاده آملی [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 286-307]
 • فلاح، ابراهیم بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 112-136]
 • فلاح، ابراهیم تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 235-260]

ق

ک

 • کاوند، علیرضا جستاری در فهم آنتروپولوژیک آیات جنسی قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 227-255]
 • کبیری راد، محسن نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 60-93]

گ

 • گلی، مهرناز انواع تأویلات اهل بیت (ع) در جزء 26 قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 256-276]
 • گوهری، مریم ارتباط تفسیر ، تاویل و بطن با یکدیگر در حوزه فهم قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 42-77]

م

 • مروتی، سهراب بازشناسی معنای «تاویل» بر اساس آیه 7 سوره آل عمران با رویکرد تحلیلی بر نظرآیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 78-92]
 • ملا ابراهیمی، عزت تحلیل سوره یاسین با استفاده از نظریه کنش گفتاری جان سرل [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 142-164]

ن

 • نیکزاد، حمید تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 235-260]