دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 1-134 
تاویل سنت‌های الهی در قرآن

صفحه 79-103

هادی ابراهیمی؛ احمد زرنگار؛ حدیثه زارعی