دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 1-310 
تأویل پژوهی فریقین در آیات 22 و 23 سوره القیامه

صفحه 29-59

20.1001.1.26767384.2022.7.2.2.8

محمد حسن صانعی پور؛ فاطمه علایی رحمانی؛ فهیمه غلامی نژاد