اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید معصوم حسینی

تبلیغ و معارف اسلامی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

masoomhosseinigmail.com

سردبیر

دکتر سید محمد نقیب

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

amin200057yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

رحمان عشریه

تفسیر علوم قرآنی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

oshryehquran.ac.ir
09127482366

زینب السادات حسینی

الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآنی و حدیث هیأت علمی دانشگاه مازندران

z.hosseiniumz.ac.ir

حبیب اله حلیمی جلودار

علوم قرآن و حدیث عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

jloudarumz.ac.ir
09111151635

محسن دیمه کار گراب

علوم قرآن و حدیث عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

mdeymekargmail.com
09151001240

رمضان مهدوی آزادبنی

فلسفه دین دانشیار رشته فلسفه دین دانشگاه مازندران

dr.azadboniyahoo.com

سید حسین حسینی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

hosein.hoseinigmail.com

الهه شاهپسند

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

ela.shahpasandgmail.com

محمد سبحانی یامچی

دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

sobhaniquran.ac.ir

سید محمد نقیب

دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

amin200057yahoo.com

ویراستار ادبی

جواد فرامرزی

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

javadfaramarzi70gmail.com
09112217592

مدیر داخلی

سید عبداله اصفهانی

تفسیر استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

esfahaniqurangmail.com

کارشناس نشریه

حمید نیکزاد

کارشناس دانشکده علوم قرآنی آمل، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

amolqrgmail.com
09119224458

صفحه آرا

زینب رجایی

فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات ،دانشکده علوم قرآنی آمل، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

r.kushkyahoo.com